OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A; N:r 3 = 1931

N:r 3. Kungörelse angående förordnande av ortsombud för Bygdeå
kommun.

Till allmänhetens kännedom kungöres, att Riksförsäkringsanstalten för¬
ordnat kommunalnämndsordföranden B. V. Wikström, Robertsfors, att tills¬
vidare vara anstaltens ortsombud för Bygdeå kommun.

Umeå i landskontoret den 26 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Allan Rietz. Elis Almgren.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri