OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA. Nr 275 1931

N:r 2. Ang, förordnande av ordförande och suppleant i Degerfors sockens
pensionsnämnd.

På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ent¬
ledigat kyrkoherden P. Lundgren, Vindeln, från uppdraget att vara ordförande
i pensionsnämnden för Degerfors sockens pensionsdistrikt samt förordnat hem¬
mansägaren Karl Forsberg, Vindeln, att intill utgången av år 1933 vara ordfö¬
rande i samma pensionsnämnd.

Tillika har Kungl. Maj:ts befallningshavande till suppleant för ovannämn¬
de Forsberg förordnat landsfiskalen Hugo Åström, Vindeln.

Umeå i landskontoret den 22 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Allan Rietz. Elis Almgren.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri