OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AC Ner Eos 1031

N:r 1. Kungörelse angående förordnande av kronoombud i Skellefteå
stads och Umeå sockens södra taxeringsnämnder.

Sedan stadskassören Erik Fjellström, Skellefteå, och häradsdomaren
Aug. Lundberg, Teg, Umeå, på därom gjorda framställningar erhållit befrielse
från uppdragen att vara kronoombud i taxeringsnämnderna för respektive
Skellefteå stad och Umeå sockens södra taxeringsdistrikt, har Kungl. Maj:ts
befallningshavande denna dag förordnat ångbåtskommissionären Jonas Hel¬
mer Karlsson, Skellefteå, och skiftesgodemannen Erik Olofsson, Röbäck,
Umeå, att innevarande år vara kronoombud, Karlsson i taxeringsnämnden för
Skellefteå stad och Olofsson i taxeringsnämnden för Umeå sockens södra
taxeringsdistrikt.

Umeå i landskontoret den 7 januari 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Axel Rudberg.

Umeå 1931 - Larsson & C:os Tryckeri