OCR Output

2 1931 den 31 december. N:r 9

i Tärna socken, vilken krononyhemmansdel av König Leonard Burman
och hans hustru Olivia Kristina Persdotter upplåtits till Artur Martin Bur—
man och hans hustru Agnes Maria Burman mot en köpeskilling av 500
kronor och födorådsförmåner;

d.: 5/128 mantal av 5/64 mantal litt. Ag (18) Tengvattnet n:r 1 i Tärna
socken, vilken krononyhemmansdel av König Leonard Burman och hans
hustru Olivia Kristina Persdotter upplåtits till Olov Leonard Burman mot
en köpeskilling av 500 kronor och fodoradsformaner;

. d.: 1/288 mantal av 1/96 mantal Slagnäs n:r 1 i Sorsele socken, vilken kro—
nonyhemmansdel av Jonas Engelbert Burman upplåtits till Oskar Hugo
Burman mot en köpeskilling av 500 kronor;

d.:.5/64 mantal litt. Aä (127) Mattsdal n:r 1 i Vilhelmina socken, vilken
krononyhemmansdel förvärvats genom bördsrätt av Johan Valdemar
Mattsson;

s. d.: 5/64 mantal litt. Aö (128) Mattsdal n:r 1 i Vilhelmina socken, vilken
krononyhemmansdel förvärvats genom bördsrätt av Erik Artur Mattsson;
och

$

U

$e

io

. d.: 3/16 mantal litt. Aa Gillisnuole n:r 1 i Sorsele socken, vilken kronony—
hemmansdel forvarvats genom bordsratt av Abram Larsson genom dennes
formyndare |. H. Kramer.

Och äga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungorelse
den 29 februari 1808 anse sig äga bättre rätt än de villkorligt antagna åborna
att inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i häradets kyr—
kor senast blivit kungjord, samma rätt hos länsstyrelsen anmäla och fulltyga
vid äventyr om sådant försummas, att hava förlorat all rätt till värdskapet, vil—
ket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.

I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och för—
ordna gode män för avträdande åbos omyndiga barn, om sadana finnas, till
iakttagande av deras ratt och basta i avseende å värdskapet till fastigheterna.

Umeå i landskontoret den 31 december 1931.

GUSTAV ROSEN.
Bert Ohman.

Umeå 1932 — Larsson & C:os Tryckeri