OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K O NT O RE T
SERIEN B. N:r 9 — 1931

Uppläses i länets kyrkor emot bevis, som inför—
väntas till landskontoret.

N:r 9. Angdende dboombyten.

Till följd av inkomna ansökningar har länsstyrelsen nedannämnda tider
innevarande år antagit följande personer till åbor å härefter omförmälda fas—
tigheter :

den 24 juli: 3/64 mantal litt. Ac Laisholm n:r 1 i Tärna socken, vilken krono—
nyhemmansdel av C. O. Lindmark upplåtits till Nanny Alfrida Jonsson,
född Lindmark, mot en köpeskilling av 300 kronor och utgörande av vissa
fodoradsformaAner;

: s. d.: 5/64 mantal litt. Ah Joestrom n:r 1 (19) i Tärna socken, vilken krono—

nyhemmansdel av Nils August Eriksson upplåtits till August Emanuel
Nilsson mot en köpeskilling av 500 kronor samt villkor om födoråd;

den 8 augusti: 1/64 mantal Råberg n:r 1 i Lycksele socken, vilken kronony—
hemmansdel förvärvats genom bördsrätt av Hilda Evelina Hamberg;

den 14 september: 1/32 mantal litt. Ad Fräkenvik n:r 1 i Tärna socken vilken
krononyhemmansdel av Agnes Frideborg Dahlberg upplåtits till August
Eriksson och Johan Alfred Lindberg mot en köpeskilling av 1,000 kronor;

16 oktober: 7/128 mantal Sandsele n:r 2 litt. Cfa i Sorsele socken vilken

krononyhemmansdel förvärvats genom bördsrätt av Torsten Alexander
Norström;

den 24 november: 3/32 mantal av 9/32 mantal litt. Af Övre Gautsträsk n:r 1
i Sorsele socken; vilken krononyhemmansdel förvärvats genom bördsrätt
av Tycko Ragnvald Strömgren;

s. d.: 3/32 mantal av 9/32 mantal litt. Af Övre Gautsträsk f:r 1 i Sorscle
socken, vilken krononyhemmansdel förvärvats genom bördsrätt av Fred—
rik Rudolf Stromgren;

den 30 november: 3/256 mantal n:r 1 Liden i Vilhelmina socken, vilken kro—
nonyhemmansdel av Erik Herman Nilsson upplåtits till Oskar Valdemar
Grahn mot villkor om vissa födorådsftörmåner;

s. d.: 1/16 mantal n:r 1 Ängesdal litt. An (114) i Tärna socken vilken krono—
nyhemmansdel av Olof Mikael Kolbengtsson och hans hustru Maria Ma—

thilda Fredriksdotter upplatits till Robert Andreas Burman och hans hu—
stru Lilly Kristina Burman mot utgörande av vissa födorådsftörmåner;

den 14 december: 5/128 mantal av 5/64 mantal litt. Ag (18) Tengvattnet n:r 1