OCR Output

&

l
t
|
4

|

i
$

1931 den 9 september. N:r 8 5

Borgensforbindelse.

Till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västerbottens län eller order
betalar undertecknad genom insättning å statsverkets giroräkning i Sveriges
Riksbanks avdelningskontor i Umeå för länsstyrelsen därstädes den 15
augusti år 19 . . .. det belopp, jämte 6 % ränta från förfallodagen, vartill kö—
_peskillingen kan komma att uppgå för de virkesposter, som av . ...........

4 + + + & + + 4 & £ + + + + + + + + + + + & + * +*1+ +]* »i+ + [« ik ik k ja k je k n.;..,..y.l. si ve =+ p* * kca *

inköpas eller inköpts vid mnevar»ande års kronoskogsauktlonler fran—.... . >

.......................................................................

_ skogsallmänning inom Vasterbottens lan eller därefter und.err hand i samman¬

hang med nämnda auktioner, Kungl. Maj:ts befallningshavande förbehållet

att—därest den av .. .. .. . .. . ......... . . ....... ;. .— . .. / — .
ställda säkerheten ej längre av Kungl. Maj:ts befallningshavande anses fullt
betryggande och godkänd förstärkt säkerhet efter anmodan icke ställts, upp—

säga denna förbindelse till omedelbar betalmng
Denna förbindelse gäller jämväl såsom säkerhet för fullgörande av de öv—
riga villkor, som meddelas i samband med utbjudandet av det inropade virket.

...................... den . .. .. .. . .. .. . i i.... 19. . .

---------------------------¬

För fullgörande av ovanstående förbindelse såväl till kapital intill ett
belopp av —.:.. . .. . .... . .. .. ......... > i . r (v i a a + c. iz
som därå belopande ranta, ga undertecknade en for ...... wcit ........ for
en i full borgen såsom för egen skuld, till dess full betalning sker.

* U# * * * — & 2 08 4 # + + 4060 + & % & 4 + + 4 + + +& *+ * + & 41& *:+ 4 # + * + & * + 4 * +

-------------------------------------------------¬

Nt sls n + + + + i 1% 2 * 2 + 4 + 4 + 4 + + * *+ + 4—4 + 1 +i+ + + 4 + + + + + * * + + +

.................................................

................................................

.................................................

Anvisningar :

Vittnena böra helst vara av Kungl. Maj:ts befallningshavande kända personer, och
böra i alla händelser vittnenas samt borgensmännens yrken och boningsorter angivas un—
der namnet.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri