OCR Output

1931 den 9 september. N:r 8

Block II.

Omedelbart norr Stor—
Doubblon, väster om
1930 års post. |

l l
|
2 Olsbäckens 2, 12,697/ Dessutom 2,035 vrak.
2—årig l

Vilheimina övre sockenallmänning.

Dikanäs—delen.

Block I. 1 / Dajkansjön 18.690 | Härav 15 st. vindfällen.
Vid Stensele rågång till _ Aseledl—

(sockengräns) Sten— ven _ (Vojm—

selebladet. Fran Daj— sjön)

kansjön 2 km. NV

punkt 665).
Block I. 2 | Dajkansjön 7,741 | Härav 21 st. vindfällen.
Intill V. 0. S. om föreg. till _ Aseleal—

post (Stenselebla— ven — (Vojm—

det: vid första ”6' i sjön)

punkt 665).
Block 1. 3 | Dajkansjön 7,432 | Härav 9 st. vindfällen.
Intill o. S. om föreg. till — Ascleal—

post. — (Stenselebla— ven — (Vojm—

det: 2 km. öster om sjön)

””' i Luspen.

Block 1. 4 | Dalsån till 18,654 | Härav 58 st. vindfällen.
”Beföringsliden”. i | Äseleälven
(Stenselebladet. 3 km.1030/ (Vojmsjön)
väst—nordväst ”R” i

Rådlösmyr).
Block I. | 5| Skansnasan 15,848 | Härav 55 st. vindfallen.
Nordost Luspen.) ; | till Aseleal—
(Stenselebladet: Vid/19s0| ven (Vojm—
‘"at. t Luspen). sjön)

Block 1. 9 | Klitvallbäc— | 22,435| Harav 96 st. vindfällen.
Ostra Klitvallbacken , | ken till Asele—

mot kronodverlopps—/iggg alven
marken __ (Dikanäs— (Vojmsjön)
bladet 1 ikm. norr om
”ä” 4o Klitvallbäc—
ken).