OCR Output

2 1931 den 6 juli. N:ris 6—7.
N:r 7. Angående skattemannarätt till kronohyhemman.

Till vederbörandes kännedom meddelas, att Kungl. Maj:ts befallnings—
havande den 2 maj 1931 meddelat skattemannaratt till 5/32 mantal litt. Ae
n:r 1 Norra Fjällnäs och den 1 juni samma år till 9/64 mantal litt. Ak n:r 1
Björkfors, båda i Tärna socken.

Umeå i landskontoret den 6 juli 1931.

På Länsstyrelsens vägnar :

Bert Ohman. G. Wik.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri

oooa