OCR Output

l

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K O NT O RE T
SERIEN B. N:r 5. — 1931

Sdbatu fla

Uppläses i kyrkorna inom Begerfors fögderi.

N:r 5. Angående utarrendering av komministersbostället i Fällfors för—
samling,

Genom offentlig auktion, som forrattas av landsfiskalen i Byske distrikt
a landsfiskalskontoret i Byske onsdagen den 22 juli 1931 klockan 12 pa dagen
kommer att till den högstbjudande upplåtas å arrende lotterna 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, samtliga under Fällfors komministersboställe i Byske socken, vilket
härmed kungöres med tillkännagivande :

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen er—
läggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stadgade
arrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör vid
auktionen sasom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas vederhät—
tighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare be—
styrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under de åtta
första åren av arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller
ock, om den bjudande sådant föredrager, antingen jämte ställande av borgen
för arrendevillkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande
avlämna obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säker—
het för två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av
arrendevillkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra värdehand—
lingar, innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst åsatta arrende—
värdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befallningsha—
vande antagas till arrendator, där han icke befinnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits; samt

att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar finnas tillgängliga hos auk—
tionsförrättaren.

Umeå i landskontoret den 2 juli 1931.

På Länsstyrelsens vägnar :

Bert Ohman. G. Wik.

UmeA 1931 —Larsson & C:os Tryckeri