OCR Output

2 1931 den 30 april. N:r 3, 4

iakttagande av deras rätt och bästa i avseende å värdskapet till fastighe—
terna.

N:r 4. Angående skattemannarätt till krononyhemman.

Till vederbörandes kännedom meddelas att Kungl. Maj:ts befallningsha—
vande den 23 mars 1931 meddelat skattemannarätt till 11/64 mantal litt. Ab
n:r 1 Forsback i Tarna socken.

Umeå i landskontoret den 30 april 1931.
NILS G. RINGSTRAND.
Elof Huss.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri