OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A NDS K O NT O RE T

SERIEN B. N:r 3, 4 — 1931

Uppläses i länets kyrkor emot bevis, som
inforvantas till landskontoret.

N:r 3. Angående åbcombyten.

Till följd av inkomna ansökningar har Kungl. Maj:ts befallningshavan—
de nedannämnda tider innevarande år antagit följande personer till åbor tills
vidare å härefter omförmälda fastigheter :

den 26 februari: 7/64 mantal n:r 1 Fjällsjönäs litt. Ae (18) i Sorsele
socken, vilken krononyhemmansdel av Fritz Oskar Löfdahl och hans hustru
Hulda Sofia Lofdahl upplatits till August Fridolf Emanuel Karlsson mot en
kopeskilling av 7,000 kronor;

samma dag; 1/16 mantal av krononyhemmanet 11/64 mantal n:t 1 Nor—
danås litt. Ac i Stensele socken, vilken krononyhemmansdel av Erik Johan Jo—
hansson upplåtits till Sigurd Johannes Eriksson mot en kopeskilling av
1,000 kronor;

samma dag; 1/64 mantal n:r 1 Nordanås litt. Ad i Stensele socken, vil—
ket krononyhemman av Erik Johan Johansson upplåtits till Frans Gustaf Ema—
nuel Israelsson och Helga Vilhelmina Israelsson mot en köpeskilling av
500 kronor;

samma dag; 11/128 mantal Bleckfjall n:r 1 i Stensele socken, vilken kro—
nonyhemmansdel av Karl Jonas Karlsson och hans hustru Maria Kristina An—
dersdotter upplåtits till Halvard Emanuel Karlsson mot en köpeskilling av
4,000 kronor;

den 16 mars; i /16 mantal litt. Ab n:r 1 Tengvattnet i Tärna socken, vil—
ken krononyhemmansdel av Axel Sixten Gottfrid Persson förvärvats genom
bördsrätt.

den 26 mars; 7/128 mantal av krononyhemmanet 7/64 mantal litt. Ad
n:r 1 Fjällsjönäs i Sorsele socken, vilken krononyhemmansdel av Hugo Vil—
helm Tormasson upplåtits till Gunnar Fritiof Agren mot en kopeskilling av
2,000 kronor.

Och äga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungo—
relse den 29 februari 1808 anse sig äga bättre rätt än de villkorligt antagna
åborna, att inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i hä—
radets kyrkor senast blivit kungjord, samma rätt hos Kungl. Maj:ts befall—
ningshavande anmäla och fulltyga vid äventyr, om sådant försummas, att ha—
va förlorat all rätt till värdskapet, vilket till vederbörandes kännedom och ef—
terrättelse härigenom kungöres.

I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och för—
ordna gode män för avträdande åbos omyndiga barn, om sådana finnas, till