OCR Output

4 1931 den 14 februari. N:ris 1, 2.

Vid uppbördsstämman skall en av Kungl. Maj:ts befallningshavande sär—
skilt utsedd person närvara, med åliggande att därvid i särskild längd anteck—
na det av den skattskyldige erlagda och av uppbördsmannen kvitterade be—
loppet samt att därom å debetsedeln göra annotation.

N:r 2. Ang. uppbörd av arrendeavgifter från kronoegendomar i Väs—
terbottens län.

För uppbord av arrendeavgifter fran kronoegendomen 1 5/32 mantal
Bolea n:r 6 med lägenheten Grisrödjningen i Umeå socken for tiden den 14/3
1930—den 13/3 1931 har Kungl. Maj:ts befaliningshavande i enlighet med
därom av vederbörande uppbördsman avgivna förslag fastställt att nämnda
uppbord skall äga rum å Umeå fögderis haradsskrivarekontor i Umea onsda—
gen den 11 mars 1931 klockan 11—12 pa dagen.

Tillika har Kungl. Maj:ts befaliningshavande fGrordnat t. f. landsfiskalen
i Umeå distrikt Paul Lindberg att förrätta ifrågavarande uppbord samt till
kontrollant vid samma uppbörd häradsskrivaren Gustaf Boström, Umeå.

Vid uppbördsstämman skall en av Kungl. Maj:ts befallningshavande sär—
skilt utsedd person närvara, med åliggande att därvid i särskild längd anteck—
na det av den skattskyldige erlagda och av uppbördsmannen kvitterade be—
loppet samt att därom å debetsedeln göra annotation.

Umeå i landskontoret den 14 februari 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:s Tryckeri'