OCR Output

9 .

Pensionsnamnd: Ang. förordnande av ordförande och suppleant i Degerfors
sockens pensionsnämnd. Ser. A n:r 2.
Ang. förordnande av suppleant för ordforanden i pensionsnamnden for
Lycksele sockens pensionsdistrikt. Ser. A n:r 20.
Ang. forordnande av ordförande i Byske sockens pensionsnämnd. Ser.
A n:r 30.

Prövningsnämnder: Ang. särskilda prövningsnämndens sammantrade. Ser.
A n:r 6 och ser. A n:r 19.
Ang. ledamoter och suppleanter i 1931 ars linsprovningsnamnd. Ser.
A n:r 14.
Ang. ordinarie prövningsnämnds sammanträde. Ser. A n:r 17.

R.

Riksförsäkringsanstalten: Ang. förordnande av ortsombud för Bygdeå kom—
miin. Ser. A. n:t 3.

Roteringsbesvär: Ang. uppskattning av roteringsbesväret. Ser. A n:r 4.

8.

Skatteomföring: Ang. kronohemman, som efter erläggande av skatteköpeskil—
ling få till skatte omföras. Ser. A n:r 9.
Angaende skattemannaratt till kronohemman. Ser. B n:r 4 och n:r 7.
Ang. försäljning av virke från sockenallmänningar inom länet. Ser. B.
#:f 8.

7.

Taxering: Ang. forordnande av kronoombud i Skellefteå stads och Umeå
sockens södra taxeringsnämnder. Ser. A n:r 1.
Ang. förordnande av ordförande i Dikanäs och Malgomajs taxerings—
namnder. Ser. A n:r 5.
Ang. forordnande av kronoombud i Burträsk sockens nedre taxerings—
namnd. Ser. A n:r 10.
Ang. förordnande av kronoombud i taxeringsnämnden för Lycksele soc—
kens södra taxeringsdistrikt. Ser. A n:r 12.
Ang. förordnande av ordförande och kronoombud i Bjurholms sockens
taxeringsnämnd. Ser. A n:r 13.
Ang. 1932 års taxering. Ser. A n:r 31.

U.

Uppbörd: Ang. 1931 års kronouppbörd i städerna. Ser. A n:r 21 & lands—
bygden. Ser. A n:r 28.
Ang. uppbord av arrendeavgifter från de ecklesiastika boställena. Ser.
B n:r 1, från kronoegendomar. Ser. B n:r 2.

- A.
Aboombyten: Ang. Aboombyten. Ser. B n:r 3, n:r 6 och n:r 9.

Umeå 1932 — Larsson & C:os Tryckeri