OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄN S

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND SK O NT O RE T
SERIEN B N:ris 1, 2 — 1931

Upplases skyndsammast i länets kyrkor.

N:r 1. Ang. uppbord av arrendeavgifter från de ecklesiastika bo—

ställena inom Västerbottens län.

För uppbörd av arrendeavgifterna från de ecklesiastika boställena inom
länet för tiden den 14/3 1930—den 13/3 1931 har Kungl. Maj:ts befalinings—
havande i enlighet med därom av vederbörande uppbördsmän avgivna förslag
fastställt följande tider och ställen, nämligen :

för Nordmalings socken :
a landsfiskalskontoret i Nordmaling torsdagen den 12 mars 1931 klockan
12—4 på dagen.
för Bjurholms socken:

å landsfiskalskontoret i Bjurholm måndagen den 9 mars 1931 klockan
11—12 på dagen.

för Umeå socken:

å Holmsunds distrikts landsfiskalskontor i Umeå onsdagen den 11 mars
1931 klockan 12—3 pa dagen.

for Vannas socken:
å landsfiskalskontoret i Vannas mandagen den 9 mars 1931 klockan
12—1 pa dagen.
Savars socken:

a landsfiskalskontoret i Sävar tisdagen den 10 mars 1931 klockan 12—1
på dagen.

Holmö socken :

hos fjärdingsmannen Alfred Jonsson å Holmön torsdagen den 12 mars
1931 klockan 12—1 på dagen.

Degerfors socken:

å landsfiskalskontoret i Vindeln onsdagen den 11 mars 1931 klockan
10—2 pa dagen.