OCR Output

9 1931 den 29 december. N:ris 211, 212.

i distrikten Mofjellet och Spjeltfjelldalen allenast lappar från Tärna socken;
samt i distrikten Rainesen, Fjellvaaktind, Store Kjukkelvandet och Golverska—
ret allenast lappar från Vilhelmina socken; samt

att renar, som anmälts skola beta i nagot av renbetesdistrikten F]ellvaak—
tind, Store K]ukkelvandet och Golverskaret i Norge, må icke dit inkomma före
3 juli, ej heller i övriga distrikten före den 1 juli; skolande renarna vara bort—
forda fran norskt omrade, beträffande förstnämnda distrikten senast den 16
augusti och de övriga före utgången av samma månad.

Umeå i lappfogdekontoret den 28 december 1931.
HANS CEDERBERG.

Uppläses i Malå och Norsjö socknars kyrkor två
gånger före sammanträdesdagen.

N:r 212. Sammanträde med lappar.

Till allmän kännedom offentliggöres följande

Kungörelse.

Skogslapparna i Malå lappby kallas härmed till sammanträde torsdagen
den 7 januari 1932 klockan 10 förmiddagen uti hemmansägaren Per Berg—

ströms gård å Malå kyrkoplats inför undertecknad för behandling av lapparna
rörande frågor.

Umeå i lappfogdekonteoret den 28 december 1931.
HANS CEDERBERG.
Umeå i landskansliet den 29 december 1931.

GUSTAV ROSEN.
Gustaf Hultman.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri