OCR Output

VÅSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER
L A ND S K A NS LIE T

Upplases i kyrkorna inom lappmarken tre ganger
fore sammantradesdagen.

N:r 211. Sammantraden med lappar.

Till allmän kännedom offentliggöres följande

Kungörelse.

Sammanträde hålles med nomadlapparna dels i Vilhelmina norra och
södra lappbyar å Nya Hotellet i Åsele måndagen den 11 januari 1932 klockam
10 förmiddagen och dels i Rans, Grans, Umbyns och Vapstens lappbyar i bio—
graflokalen i Lycksele lördagen den 16 januari 1932 klockan 10 förmiddagen
inför undertecknad för behandling av lapparna rörande ärenden och för mot—
tagande av anmälan för inflyttning till Norge.

Anmälningen skall innehålla uppgift om:

den anmäldes jämte medföljande husfolks och renvaktares namn och ålder
avensom den lappby han tillhor;

de andra personer, for vilka den anmälde har renar i sin vard;

det antal renar, som skall medföras för envar i anmälningen avsedd per—
son;

de renmärken var och en av dem använder, dock att, när uppgift härom'
en gång är lämnad, senare anmälningar allenast behöva omfatta uppgift om
ändringar; samt

det renbetesdistrikt inom vilket betningen skall försiggå.

Vidare meddelas till iakttagande, att om anmälningen så sent göres, att
den icke kan upptagas på förteckningen, har lapp icke rätt att under åren in—
flytta med renar eller låta sina renar åtfölja inflyttande lapp;

att lapp, som anmält sig för inflyttning i Norge, skall samtidigt med re—
narna inflytta till detta rike och det renbetesdistrikt, dit han anmält sig, samt
stanna i distriktet så länge renarna beta där, med mindre sjukdom eller viktiga
angelägenheter föranleda hans frånvaro;

att flyttning med renar skall försiggå utan onödigt uppehåll, dock må å
sedvanlig viloplats, som inom bebodd trakt förekommer å flyttningsväg, lap—
parna kvarstanna med renar intill två dygn;

att i renbetesdistrikten Andfjellet, Kjerringfjellet, Kalvandet, Kobbervan—
det och Melkfjellet må allenast lappar från Sorsele socken inflytta med renar;