OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NSLIET
SERIEN A. N:ris 208—210.

N:r 208. Allmän efterlysning.

På begäran av länsstyrelsen i Uppsala län efterlyses

Eldaren Sven Einar Håkansson, mantalsskriven i huset n:r 19 vid Lands—
vägsgatan i Karlskrona, vilken genom Uppsala läns norra domsagas den 31
augusti 1931 meddelade, laga kraftvunna utslag blivit domd att for vald mot
tjänsteman i tjänsteutövning m. m. hållas i fängelse i tre månader.

Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av förestående efter—
lysning noggrant fullgöra vad dem lagligen åligger.

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 209. Provisorisk förlängning av giltighetstiden för vissa hamntaxor.

Till allmän kännedom kungöres, att Kungl. Maj:t med anledning av sär—
skilda framställningar av kommerskollegium och järnvägsstyrelsen i skrivelse
den 28 december 1931 förordnat, att taxan å hamnavgifter i Umeå samt taxor—
na å grundpenningar vid lastageplatserna Djupvik, Holmsund, Obbola och
Sandvik skola, jämte för taxorna i förekommande fall nu gällande provisoriska
förhöjningar eller särskilda bestämmelser, lända till efterrättelse tillsvidare un—
der år 1932, intill dess i varje fall förnyad taxa träder i giltighet eller annor—
ledes varder av Kungl. Maj:t bestämt.

N:r 210. Ny ordförande i hästuttagningsnämnden för Jorns socken.

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen för—
ordnat järnvägstjänstemannen Hilding Nordfelth i Jörn att intill utgången av
ar 1935 vara ordförande i hästuttagningsnämnden för Jörns socken.

Umeå i landskansliet den 28 december 1931.

GUSTAV ROSEN.
Elis Almgren.

Umeå 1931 — Larsson & C:s Tryckeri