OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND SK A N SL1E T
SERIEN A. N:r 207 — 1931

Uppläses i Sävars, Hörnefors, Bygdeå samt Byske
socknars kyrkor.

N:r 207 Ny indelning i valdistrikt av Sävars, Hörnefors, Bygdeå samt
Byske socknar. +

Till allmän kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen genom den 18
december 1931 meddelade resolutioner med stöd av 32 § i lagen om val till
riksdagen den 26 november 1920 förordnat, att nedannämnda kommuner skola
för val till riksdagens andra kammare vara indelade i valdistrikt på sätt nedan
angives.

Sävars socken.

Täfteå valdistrikt med valställe i Täfteå, omfattande byarna Sundbäck,
Söderbyn, Täfteböle och Täfteå;

Sävars valdistrikt med valställe i Sävars by, omfattande Forstorp, Gran—
bäck, Gripsholm, Gunnisholm, Gunnismark, Hedlunda, Ivarsnäs, Johannisfors,
Marielund, Mångbyn, Pålböle, Risträsk, Rönnäs, Sjöarödd och Sävar samt
kronotorpet Nyhem;

Tväråmarks valdistrikt med valställe i Tväråmark, omfattande Hjoggmark,
Melsbäck, Tväråmark och Abyn;

Ytterboda valdistrikt med valställe i Ytterboda, omfattande Bodnäs, Byg—
denäs, Gottland; Ivarsboda, Ostnäs, Skeppsvik och Ytterboda;

Bullmarks valdistrikt med valställe i Bullmark, omfattande Bullbäck, Bull—
mark, Dalfors, Furunäs, Granträsk, Krångelbäck, Morbyn, Norrbyn, Skogberg,
Strandfors, Sunnanträsk, Tålsmark och Östanträsk;

Bodbyns valdistrikt med valställe i Bodbyn, omfattande Berga, Bodbyn,
Degerbyn, Fjäderbäck, Grundbäck, Långåker, Nybyn, Storliden, Växtholm
och Akerbiack;

Gravmarks valdistrikt med valställe i Gravmark, omfattande Brattby,
Bäcknäs gamla, Gravfors, Gravmark, Hemmesmark, Holmfors, Klappmark,
Krokbäck, Krokfors, Kroknäs, Kvarnfors, Olofsfors, Skravelbäck, Strömbäck,
Strömåker och Västanträsk;

Botsmark valdistrikt med valställe i Botsmark, omfattande Avaliden, Ava—
lund, Bergdal, Bjensjön, Bjurfors, Boberget, Botsmark, Brattfors, Bäckheden,
Bäckliden, Bäcknäs nya, Degerliden, Forsliden, Högliden, Högsmyrliden, Hög—
åker, Krokån, Lillåtjälen, Selsfors, Stenfors, Västermark, Ytterstmark, Ytter—
träsk och Östermark;