OCR Output

1931 den 28 december. N:r 206 3

ma befäl anvisad person, avvisas av hämtningsbefälet. Jämlikt gällande be—
stämmelser har sålunda avvisad värnpliktig att själv bekosta sin resa från den
ort, där avvisandet skett, till tjänstgöringsorten.

Härnösand den 25. november 1931.

Gustaf Lunding.

Befälhavare för Härnösands Sjörullföringsområde.

Umeå i landskansliet den 28 december 1931.

GUSTAV ROSEN.
G. Wik.

Umeå 1931 — Larsson & C:s Tryckeri