OCR Output

2 1931 den 28 december. N:r 206

4. Såsom laga forfall för uteblivande från inställelsen anses, om man
är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren eller
om man sitter i häkte, vederbörande äge dock att, när andra än nu sagda för—
fall förbäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att de må gälla såsom laga
förfall.

5. Sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, styrkas med behörig
läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig att själv anskaffa. Kan han
ej skaffa läkarbetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av sta—
tens ämbets— eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ordföranden
eller ledamot i kommunalnämnden eller av ledamot i häradsnämnden.

6. Värnpliktig är ifråga om åtlydnad av denna kallelse till tjänstgöring
underkastad i strafflag för krigsmakten givna bestämmelser ävensom äventyr
att på egen bekostnad varda hämtad till tjänstgöringens fullgörande. Hiamt—
ningsäventyr är även den underkastad, som underlater att anmäla laga förfall
för uteblivande från inställelsen.

7. Förhyrning å handelsfartyg befriar icke från inställelse till tjänstgö—
ring i annat fall än att uppskov med densamma jamlikt $ 17 värnpliktslagen
erhållits.

8. Värnpliktig, vilken på grund av honom ådömd straffpåföljd är ute—
stängd från behörighet och rättigheter, som omförmälas i 2 kap. 19 § straff—
lagen, skall icke inrycka till tjänstgöringen, så länge nämnda straffpåföljd
varar.

9. Värnpliktig, som för inställelse å samlingsplats måste färdas å järnväg,
äger att, mot företeende av inskrivningsbok, hos närmaste sjömanshusombuds—
man erhålla rekvisition å järnvägsbiljett.

10. _Å sjömanshus inskriven, marinen tillhörande värnpliktig, som utan
att tillhöra något av ovannämnda sjömanshus dock befinner sig inom dess
distrikt och som är inkallad till tjänstgöring å samma tid och till samma tjänst—
göringsort som de, vilka tillhöra distriktet, är skyldig följa de för ifragavaran—
de distrikt givna bestämmelserna för inställelsen.

11. Värnpliktig, som icke erhållit inskrivningsbok, erhåller sådan på
begäran av vederbörande sjömanshusombudsman.

12. Värnpliktig erhåller under inryckningsdagar penningbidrag å 50 öre
per dag samt bespisas genom statens försorg eller erhåller kontant ersättning
därför.

13. I övrigt hänvisas värnpliktig till i inskrivningsboken förefintliga be—
stämmelser rörande tjänstgöring. Inskrivningsboken och sjöfartsboken skola
medföras vid inställelse till tjänstgöringen.

14. Rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen må icke av värnplik—
tig medföras till samlingsplats eller under färd till eller från tjänstgöringsort.
Vid samling för avgång till tjänstgöringsort ävensom under färden till densam—
ma verkställes av hämtningsbefälet noggrann visitation för utrönande av inne—
hav av rusdrycker eller till andra klassen hänförliga maltdrycker.

15. Värnpliktig, som vid samling eller under färden befinnes vara onyk—
ter eller innehar rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen och vägrar låta
desamma omhändertagas av vederbörande hämtningsbefäl eller annan av sam—