OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN A. N:r 206 — 1931

Uppläses i länets kyrkor två söndagar före första
samlingsdagan.

N:r 206. ©Värnpliktigas inkallelse till fredstjänstgöring.

Härnösands sjörullföringsområde tillhörande värnpliktiga, inskrivna på
Umeå och Skellefteå sjömanshus samt tilldelade

MARINEN I ALLMAN TJANST

inkallas härigenom till tjänstgring i en följd vid Stockholms örlogsstation un—
der 200 dagar.

Inställelseskyldiga till denna tjänstgöring äro alla under år 1931 inskrivna,
som icke befriats från värnpliktens fullgörande under fredstid, samt förut in—
skrivna, som icke fullgjort dem åliggande fredstjänstgöring.

Värnpliktig, med vilken träffats avtal om fast anställning vid krigsmakten,
är icke under tiden mellan avtalets ingående och dagen, från och med vilken
anställningen skall räknas, inställelseskyldig.

De värnpliktiga samlas vid Vännäs järnvägsstation tisdagen den 2 febru—
ari 1932 kl. 14,00 (norrifrån kommande, vid tåg n:r P. 21 ankomst) för att
under militarbefal avga till tjänstgöringsorten, där inryckning sker den 3 febru—
ari 1932.

Värnpliktig, som medelst enskild färd inställer sig vid Stockholms örlogs—
station, skall inställa sig vid exercishuset å Skeppsholmen onsdagen den 3
februari kl. 08,00.

Särskilda bestämmelser.

1. Personliga order om tjänstgöring utfärdas för dem, som fullgjort del
av dem åliggande tjänstgöring och skola fullgöra återstående del därav, och
tillsändas dem under den adress, de å sjömanshuset uppgivit. Ovriga instal—
lelseskyldiga värnpliktiga hava icke att emotse annan kallelse än denna kun—
görelse.

2. Värnpliktig, som erhållit tillstånd att avflytta från riket, men vid tiden
för inryckningen till tjänstgöringen fortfarande vistas inom landet, är, därest
han tillhör de inkallades årsklass, inställelseskyldig enligt ovan.

3. Värnpliktig, som har laga förfall för uteblivande från inställelsen,
skall insända intyg därom antingen till sjörullföringsbefälhavaren senast vid
samlingen eller till beväringsbefälhavaren vid Stockholms örlogsstation senast
vid tiden för inryckningen.