OCR Output

VÅÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:r 205 — 1931

N:r 205. Valbara personer till ledamoter i expropriationsnamnder i
länet.

Jämlikt stadgandet i 25 & i lagen om expropriation den 12 maj 1917 kun—
göres härmed, att länsstyrelsen för tiden till 1933 års utgång förordnat lands—
tingsmannen Carl Lindmark i Drängsmarkby att vara ordförande och agronom
Adolf Granström i Umeå att vara ersättare för ordföranden i expropriations—
nämnder inom länet, ävensom att följande personer äro enligt 23 § i ovan—
nämnda lag utsedda att vara valbara till ledamöter i expropriationsnämnder :

Av landstinget utsedda ledamöter :
valda för åren 1932—1934:

Landstingsmannen Ludwig Brännström, Brännan, Skellefteå,
Landstingsmannen F. E. Holmner, Gunnarn,

Byggmästaren Nic. Lundstrom, Skellefteå,
Landstingsmannen M. Persson, Blattniksele,
Hemmansägaren Joh. Renstrom, Renbergsvattnet, Burtrask,
Hemmansägaren F. A. Salomonsson, Älgsjöås,

Agronomen O. E. Sundin, Umeå,

Hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar.

valda för aren 1931—1933:

Hemmansägaren J. P. Johansson, Strand, Spöland,
Hemmansägaren Ad. Fredriksson, Näsland, Bjurholm,
Handlanden Konrad Eriksson, Lavsjön,

Landstingsmannen Aug. Gronlund, Kristineberg, Vilhelmina,
Landstingsmannen P. J. Södermark, Bodan, Hökmarksby,
Riksdagsmannen Nils Gabrielsson, Teg, Umeå,
Kommunalnämndsordföranden N. J. Fahlgren, Ersmark,
Kommunalnämndsordföranden Joh. Strömberg, Grisbacka, Umeå.

valda för åren 1930—1932:

Lantbrukaren E. Eriksson, Böle, Umeå,
Riksdagsmannen Ewert Jonsson, Lycksele,

f. Riksdagsmannen Olof Jonsson, Gumboda,
Hemmansägaren P. J. Lundström, Falmark,
Riksdagsmannen J. B. Viklund, Byske,
Riksdagsmannen Ad. Wiklund, Brattfors, Öreälv.