OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER
L A ND S K A NS L IE T

Uppläses i Bureå och Burträsks socknars kyrkor.

N:r 203. Sammanträde i flottledsärende.

Sedan Bure älvs flottningsförening anhållit om fastställelse av särskilt
reglemente för föreningens pensionsfond jämte däri återgivna bestämmelser
angående utdebitering för pensions— och understödsändamål, så varda, jämlikt
36 $ i lagen om flottning i allmän flottled den 19 juni 1919, skogsägare och
andra, som av frågan äro intresserade, härigenom kallade att vid sammanträ—
de inför länsstyrelsen å lansstyrelsens sessionssal tisdagen den 12 januari
1932 kl. 11 förmiddagen tillstädeskomma, för att över förslaget höras.

Uppläses i Holmsunds, Umeå, Vännäs, Deger—
fors, Lycksele, Stensele, Sorsele, Malå, Norsjö och
Arjepluogs socknars kyrkor.

N:r 204. Sammanträde i flottledsärende.

Sedan Umeå flottningsförening uti en hit ingiven ansökning anhållit om
fastställelse av viss ändring uti det för flottningsföreningen gällande regle—
mente, varda vederbörande sakägare härigenom kallade att vid sammanträ—
de inför länsstyrelsen å länsstyrelsens sessionssal tisdagen den 12 januari
1932 kl. 11 förmiddagen tillstädeskomma för att över framställningen höras.

Handlingarna hållas under tiden här å landskansliet tillgängliga för dem,
som önska av desamma taga del.

Umeå i landskansliet den 18 december 1931.

GUSTAV ROSEN.
Gustaf Hultman.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri