OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN A. N:ris 200—202 — 1931

N:r 200. Tingsavslutning med Malå och Norsjö tingslag.

Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höstting
med Mala och Norsjö tingslag är utsatt att hållas å tingshuset i Norsjö by
onsdagen den 30 december 1931 klockan tolv på dagen.

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

N:r 201. Mialtbrand.

Sedan t. f. distriktsveterinären Gunnar Rangård verkställt slutlig besikt—
ning och desinfektion å hemmansägaren Albin Nolanders gård i Avaträsk, Do—
rotea socken, vilken gård på grund av inträffad mjältbrand förklarats smittad
av nämnda sjukdom, har länsstyrelsen funnit skäligt förklara gården fri från
mjältbrand.

N:r 202. Allmän efterlysning.

På begäran av chefen för Kungl. Norrlands trängkår efterlyses:

Värnpliktige n:r 375 64/1922, Persson, Per Emanuel, agent, född den 16
imars 1902 och kyrkobokförd i Lycksele forsamling, Hamn, Lycksele, vilken
utan anmält laga förfall uteblivit från inställelse till återstående del av tjänst—
göring i en följd som militärarbetare med inryckningsdag den 25 juli 1931,
torde ofördröjligen efterspanas, hämtas och inställas vid Kungl. Norrlands
trängkår, Sollefteå.

Krono— och stadsbetjänte i länet anmodas att i anledning av förestående
efterlysning noggrant iakttaga vad dem lagligen åligger.

Umeå i landskansliet den 15 december 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. Allan Rielz.

UmeA 1931 —Larsson & C:os Tryckeri