OCR Output

4 1931 den 15 december. N:ris 198—199

Kruttrasks valdistrikt med valställe i Krutträsks by, omfattande Aha,
Abbmoberg, Edsträsk, Krutträsk samt lägenheten Solvenmyran;
Sandsele valdistrikt med valställe i Sandsele by, omfattande nämnda by.

Detta beslut skal!, där det icke på anförda besvär undanröjes, träda i till—
lämpning beträffande val, som förrättas enligt den rostlangd, vilken kommer
att upprättas år 1932.

Umeå i landskansliet den 15 december 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:s Tryckeri