OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IET
SERIEN A. N:ris 195—197 — 1931

N:r 195. Forflyttning av Vasterbottens mellersta domsagas kansli.

Till allmänhetens kännedom kungöres, att Västerbottens mellersta dom—
sagas kansli fran och med den 21 innevarande december tillsvidare kommer
att vara förlagt till Robertsfors' brukssamhälle i Bygdeå socken.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:r 196. Framdragande av elektrisk ledning.

Vännäs kraftaktiebolag har jämlikt bestämmelsen i 3 $ av Kungl. Maj:ts
nådiga stadga den 31 december 1902 om elektriska anläggningar för belys—
ning eller arbetsöverföring, hit anmält, att bolaget har for avsikt att från en
den 14 april 1927 koncessionerad högspänningsledning framdraga en avgre—
ningsledning från Jämteböle inom Vännäs socken till en planerad transforma—
torstation vid Tväråbäcks by i samma socken, vilket härmed till allmän kän—
nedom kungöres.

N:r 197. Ny ägodelningsnämndeman i Västerbottens södra domsagas
ägodelningsrätt.

Författningsenligt kungöres härmed, att efter ägodelningsnämndemannen
Johan Israelsson i Ämsele, nämndemannen Olof Olofsson i Degerfors valts till
ägodelningsnämndeman i Degerfors tingslag för tiden intill 1932 års utgång.

Umeå i landskansliet den 14 december 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:s Tryckeri