OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN A N:r 99 — 1931

N:r 99. Bestämmelser ang. vikter vid transport av virke.

Till allmän kännedom kungöres, att vid transport av virke å lastautomo—
bil med tillkopplad släpvagn nedan angivna virkessorter lastade på sedvan—
ligt sätt skola anses under de olika årstiderna hava följande vikter allt i ku—
bikmeter mätt i lastens verkliga rymd det vill siga "lost mått”.

Sagat eller bilat virke av furu eller gran.

maj _ .... .. .. .. T700 kg. per kbm.
4 maj———1 junt : 630 %
1 juni——1 december .. .. ...... 50 . J 1 33
Rundtimmer.
Aret runt ... . .. ue t w 680 kg. per kbm.
Massaved.
maf ....... .. 600 kg. per kbm.
junt 940 ;; » 33
december . .. .. . . .. 400—,, : ,, 57
Bjorkved.
Atet rutit: .. ... . en d . 470 kg. per kbm.
Barrved
Atet runt ;. /; — .; . > 04 5 1F 9002 365 kg. per kbm.

Umeå i landskansliet den 21 maj 1931.
På Länsstyrelsens vägnar :

Elis Almgren. i Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri