OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A N:ris 96—98 — 1931

N:r 96. Godkänt vägföretag.

Kungl. Väg— och Vattenbyggnadsstyrelsen har den 13 maj 1931 godkänt
de företag, som avse dels ombyggnad av bron över Avan vid Rusksele å vä—
gen Sorsele—Strycksele, dels ock ombyggnad av bron över Kvarnbäcken vid
Vormsele jämte tillfartsvägar å vägen Sorsele—Strycksele, Lycksele sockens
väghållningsdistrikt.

N:r 97. Allmän efterlysning.

På begäran av chefen for Kungl. Vaxholms kustartilleriregemente efter—
lyses:

Värnpliktige n:r 22 244/1922 Jansson, Thore Paul Einar, sjöman född
den 11 september 1902 och kyrkobokförd i Skellefteå stads församling, vilken
utan anmält laga förfall uteblivit från tjänstgöring vid Kungl. Vaxholms kust—
artilleriregemente med inryckningsdag den 13 april 1931, torde ofördröjligen
efterspanas, hämtas och inställas vid 3:e kompaniet i Oscar—Fredriksborg.

Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av förestående efter—
lysning noggrant fullgora vad dem lagligen åligger.

N:r 98. Upphivt forbud mot automobiltrafik.

Utfardat forbud mot automobiltrafik inom Sorsele socken upphäves i sin
helhet fran och med denna dag.

Umeå i landskansliet den 20 maj 1931.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri