OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN A. N:r 93, 94 — 1931

Uppläses i Vilhelmina, Asele och Dorotea socknars kyrkor.

N:r 93. Sammanträde i flottledsärende.

Sedan Ängermanälvens flottningsförening uti en hit ingiven ansokning
anhållit, att Kungl. Maj:ts Befallningshavande måtte fastställa det av för—
cningen den 20 november 1930 fattade beslutet, att den bestämmelse om för—
höjning med 50 % av kubikmassan för virke om 23—27 fots längd och högst
415 tums toppdiameter vid kostnadernas fördelning, som ännu är gällande för
ett antal flottningsdistrikt, måtte upphävas, varda vederbörande sakägare här—
igenom kallade att vid sammanträde inför Kungl. Maj:ts Befallningshavande
å gästgivargården i Asele fredagen den 5 juni 1931 kl. 2 e. m. tillstädeskomna
för att över framställningen höras.

Handlingarna hållas under tiden här å landskansliet tillgängliga för dem,
som Onska av desamma taga del.

Uppläses i Umeå och Vännäs socknars kyrkor.

N:r 94. Fridlysning av elektriska ledningar.

Genom nådig resolution den 10 april 1931 har Kungl. Maj:t meddelat
Vännäs kraftaktiebolag eller dess rättsinnehavare tillstånd, att under förbehåll
av enskild rätt dels med anslutning till bolagets elektriska kraftledningsnät
framdraga högspänningsledningar mellan Spöland i Vännäs socken och Bratt—
by i Umeå socken, mellan Vännfors och Svettåker i Vännäs socken samt inom
Vännäs köping och desamma nyttja till den 14 april 1957, dels under samma
tid hava ledningarna inom köpingen framdragna över mark, tillhörande förra
lägerplatsen Vännäs, dels ock tillsvidare intill dess annorlunda varder förord—
nat hava till anläggningarna hörande lågspänningsledningar, vilka föra växel—
ström med en spänning av omkring 125 respektive 220 volt till jord, fram—
dragna inom område för allmän väg under iakttagande av foreskrifterna i gäl—
lande författningar om elektriska anläggningar ävensom förordnat, att ifråga—
varande högspännings— och lågspänningsledningar skola åtnjuta samma skydd
som jämlikt 19 kap. 13 och 22 $$ strafflagen tillkommer statens elektriska
ledning för belysning, for uppvärmning eller för överföring av drivkraft, vil—
ket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.

Umeå i landskansliet den 16 maj 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1931 — Larsson & C:s Tryckeri