OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IET
SERIEN A. N:ris 90—92" — 193‘

N:r 90. Upphävt förbud mot automobiltrafik.

i Utfardat forbud mot automobiltrafik å vägsträckorna Malåträsk—Mört—
tjärn—Skellefte älv och Stensund—Håptjärnliden upphäves från och med den
12 innevarande maj.

N:r 91. Upphävt förbud mot automobiltrafik.

Utfärdat förbud mot automobiltrafik å vägsträckan Sorsele—Bure upp—
häves från och med den 12 innevarande maj.

N:r 92. Aterkallad efterlysning.

Grovarbetaren Fritz Emil Jansson från Ansmarks by, Umeå landsförsam—
ling, vilken av Kungl. Maj:ts Befallningshavande uti kungörelsen Ser. A n:t
66 av den 6 april 1929 efterlysts för avtjänande av 8 månaders straffarbete,
har den 5 innevarande maj börjat avtjäna straffet.

Umeå i landskansliet den 11 maj 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

G. Wik. Bert Ohman.

Umeå 1931 —Larsson & C:os Tryckeri