OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:ris 76—78 — 1931

N:r 76. Forbud mot automobiltrafik.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande har funnit nödigt meddela forbud tills—
vidare från och med den 30 innevarande april mot all automobiltrafik å inom
Norsjö socken belägna vägsträckan Arvidsjaurs sockengräns—Lycksele soc—
kengräns.

Detta förbud gäller icke beträffande postförande automobi och automo—
bil, som av vägstyrelsen tages i anspråk för väglagningsändamål.

Vederbörande landsfiskal äger medgiva det undantag från förbudet, som
med hänsyn till vägens beskaffenhet och eljest föreliggande förhållanden må
anses påkallat.

N:r 77. Fridlysning av elektriska ledningar.

Uppläses i Tärna sockens kyrka.

Genom nådig resolution den 27 mars 1931 har Kungl. Maj:t funnit skä—
ligt lämna Västerbottens läns landsting eller dess rättsinnehavare tillstånd att
under förbehåll av enskild rätt från en kraftstation i Jokksjaurbäcken vid Fors—
bäcken inom Tärna socken framdraga en elektrisk högspänningsledning till
en transformatorstation vid Tärnaby i nämnda socken och densamma nyttja
under en tid av fyrtio år ävensom under samma tid hava ledningen och till an—
läggningen anslutna lågspänningsledningar, i huvudsaklig överensstämmelse
med den ingivna kartan, framdragna över kronoöverloppsmark vid Tärnafors,
kronans under vattenfallsstyrelsens förvaltning ställda utmål vid Ume älv mel—
lan Laisan och Gäutajaure samt kyrkoherdebostället 1/2 mantal krono Lax—
näs n:r 1 inom Tärna socken, dels ock tillsvidare intill dess annorlunda var—
der förordnat hava till anläggningen hörande lågspänningsledningar, vilka föra
växelström med en spänning icke väsentligt överstigande 220 volt till jord,
framdragna inom område för allmän väg under iakttagande av föreskrifterna
i gällande författningar om elektriska anläggningar, ävensom förordnat, att
ifrågavarande högspännings— och lågspänningsledningar skola åtnjuta samma
skydd, som jämlikt 19 kap. 13 och 22 §§ strafflagen tillkommer statens elek—
triska ledning för belysning, för uppvärmning eller for överföring av drivkraft,
vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.

N:r 78. Upphävt förbud mot automobiltrafik.

Utfärdat förbud mot automobiltrafik å vägsträckorna Sorsele—Lycksele