OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:r 74, 75 — 1931

N:r 74. Forbud mot automobiltrafik.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande har funnit nödigt meddela förbud tills
vidare från och med den 29 innevarande april mot all automobiltrafik å väg—
sträckan Ljusåker—Mjösjöby.

Detta förbud gäller icke beträffande postförande automobil och automo—
bil, som av vägstyrelsen tages i anspråk för väglagningsändamål.

Vederbörande landsfiskal äger medgiva det undantag från förbudet, som
med hänsyn till vägens beskaffenhet och eljest föreliggande förhållanden må
anses påkallat.

N:r 75. Förbud mot automobiltrafik.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande har funnit nodigt meddela forbud tills—
vidare fran och med den 28 innevarande april mot all automobiltrafik å väg—
sträckorna Malåträsk—Mörttjärn—Skellefte älv och Stensund—Håptjärn—
liden.

Detta förbud gäller icke beträffande postförande automobil och automo—
bil, som av vägstyrelsen tages i anspråk för väglagningsändamål.

Vederbörande landsfiskal äger medgiva det undantag från förbudet, som
med hänsyn till vägens beskaffenhet och eljest föreliggande förhållanden må
anses påkallat.

Umeå i landskansliet den 27 april 1931.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

UmeA 1931 —Larsson & C:os Tryckeri