OCR Output

8.

9.

1931 den 27 april. N:: 73

Värnpliktige från Jörns, Norsjö och Malå socknar vid Bastuträsks
järnvägsstation kl. 11,30. (Värnpliktige från jörns socken må dock
anmäla sig omedelbart efter tågets ankomst till Bastuträsk samma
dag kl. 12,02).

Därjämte meddelas:

Ovanstående order om samling. och upprop skall noga följas. Utan rull—
föringsbefälhavarens skriftliga medgivande får icke inställelse ske å annan
ort.

Försenad inställelse medför bestraffning.
Inskrivningsböcker skola medföras.

Personliga order utfärdas icke, varemot s. k. truppbiljetter komma att till—
ställas värnpliktiga fran Nordmalings, Bjurholms, Örträsks, Fredrika,
Vännäs, Degerfors, Sorsele och Jörns socknar.

Den, som fått tillstånd att utvandra, men ännu vistas inom landet, är skyl—
dig inställa sig.

Den, som utebliver utan laga förfall, är underkastad hämtning på egen
bekostnad.

Om laga förfall och dess styrkande — se inskrivningsboken sid. 28 (i
aldre bocker sid. 26).

PA forekommen anledning erinras att ovanstående kungörelse icke gäller
ersättningsreserven.

Sedan de värnpliktiga trätt under militärbefäl, äro de även under färden

=.

underkastade i strafflagen for krigsmakten givna bestämmelser.

Därjämte äro de skyldiga att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter,

beträffande ordning och nykterhet, som av vederbörande befäl meddelas.

Umeå i landskansliet den 27 april 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri