OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN A. N:r 62 — 1931

N:r 62. Sammantriide med inskrivningsrevisionen.

Härigenom kungores att ordforanden i inskrivningsrevisionen for Väster—
bottens inskrivningsområde jämte inom detsamma belägna Umeå och Skellef—
tea sjomanshus bestimt, att inskrivningsrevisionen skall sammantrada å läns—
styrelsens sessionssal onsdagen den 29 april 1931 klockan 10 f. m., skolande
revisionen biträdande läkare dagen förut kl. 1 e. m. därstädes sammankomma
för det ändamål, som i $ 66 mom. 3 inskrivningsförordningen sägs.

Umeå i landskansliet den 2 april 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri