OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:r 56, 57 — 1931

Uppläses i Jörns sockens kyrka.

N:r 56. — Mjältbrand.

Sedan härstädes anmälts, att fall av mjältbrand inträffat bland nötkreatur,
tillhöriga hemmansägaren Karl Enkvist i Andersträsk, Jörns socken, varder
bemälde Karl Enkvists gård härigenom förklarad smittad av nämnda sjukdom.

Vederbörande kronobetjäning och kommunalnämnd hava att tillse, att
föreskrifterna i förordningen angående vad iakttagas skall till forekommande
av smittosamma sjukdomar bland husdjuren den 9 december 1898 noggrant
efterlevas.

Uppläses i Nordmalings och Bjurholms socknars kyrkor.

N:r 57. Fridlysning av elektriska ledningar.

Genom nadig resolution den 20 februari 1931 har Kungl. Maj:t funnit
skaligt meddela Olof Hellman, K. J. Hellman och Gustaft Hellman
eller deras rättsinnehavare tillstånd att under förbehåll av enskild rätt dels
från en punkt _å _ det _ från _ kraftstationen _ vid . Norrfors _i Bjur—
holms socken _ utgående _ elektriska _ kraftledningsnät vid — kraftstatio—
nen framdraga en högspänningsledning till Nordsjö i Nordmalings socken och
densamma nyttja till den 18 mars 1961, dels ock tills vidare intill dess annor—
lunda varder förordnat hava till anläggningen hörande lågspänningsledningar,
vilka föra växelström med en spänning icke väsentligt överstigande 220 volt
till jord framdragna inom område för allmän väg under iakttagande av före—
skrifterna i gällande författningar om elektriska anläggningar, ävensom för—
ordnat, att ifrågavarande högspännings— och lågspänningsledningar skola åt—
njuta samma skydd, som jämlikt 19 kap. 13 och 22 $$ strafflagen tillkommer
statens elektriska ledning för belysning, för uppvärmning eller för överföring
av drivkraft, vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom
kungöres.

Umeå i landskansliet den 16 mars 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1931 —Larsson & C:os Trycl;;r—i