OCR Output

9 1931 den 14 mars. N:r 55

a gastgivargarden i Asele den 1 april, 1 juni, 3 augusti, 1 oktober och den
1 december mellan kl. 11 fm. och 3 em., och

å gästgivargården i Dorotea den 2 april, 2 juni, 4 augusti, 2 oktober och
den 2 december mellan kl. 11 fm. och 3 em.

Länsstyrelsen har enligt bestämmelsen i 5 $ mom. 2 Kungl. Maj: ts kun—
görelse den 3 oktober 1930 angående ersättning till besiktningsmän för mo—
torfordon jämte förrättningstaxa m. m. fastställt det tilläggsbelopp till för—
rättningstaxa, som må av besiktningsman uttagas å ort utom stationsorten,
till. 2 kronor 50 öre.

Umeå i landskansliet den 14 mars 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1931 —Larsson & C:os Tryckeri