OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND SK A N S LIE T
SERIEN A N:ris 43—48 — 1931

N:r 43. Ryttare—, soldat— och båtmanstorps befriande i vissa fall från
ansvar för inteckning i stamfastigheten.

Jämlikt 5 $ i lagen den 18 oktober 1907 angående ryttare—, soldat— och
båtsmanstorps befriande i vissa fall från ansvar för inteckning i stamfastig—
heten kungöres, att i Nysätra tingslags häradsrätts lagfartsprotokoll den 16
januari 1931 antecknats, att lägenheten Bäcktorpet 1!, avsöndrad från Dal—
karlså n:r 1—5 i Bygdeå socken, utgör omrade, som varit anslaget till stän—
digt soldattorp.

N:r 44. —Aterkallad efterlysning.

Plåtslagerilärlingen Nils Oskar Fredrik Jonsson fran Magnusdal, Väster—
bottens län, vilken av Kungl. Maj:ts Befallningshavande uti kungörelsen ser.
A n:r 27 den 3 februari 1930 efterlysts för avtjänande av tre månaders straff—
arbete m. m., har den 10 januari 1931 börjat avtjäna straffet.

N:r 45. Aterkallad efterlysning.

Agenten Olof Andreas Valdemar Sundberg från Forsmo, Västernorrlands
län, vilken av Kungl. Maj:ts befallningshavande uti kungörelsen Ser. A n:r
202 den 20 oktober 1930 efterlysts för avtjänande av en månads fängelse
m. m., har den 24 nästlidna februari börjat avtjäna straffet.

N:r 46. Aterkallad efterlysning.

Den i Kungl. Maj:ts befallningshavandes allmänna kungörelser Ser. A
nr 15 landskansliet den 17 januari 1931 intagna efterlysning av byggnads—
arbetaren Knut Alvar Ost varder härigenom återkallad.

N:r 47. Aterkallad efterlysning.

Den i Kungl. Maj:ts befallningshavandes allmänna kungörelser Ser. A
n r 36, landskansliet, den 11 februari 1931 intagna efterlysning av lantbruka—
rea Gustaf Jönsson Bodelsson från Vankiva, varder härigenom återkallad.