OCR Output

1931 den 24 februari. N:r 42

Skjutsanstaltens namn Skjuts utgöres till Väglängd i Anteckningar
och beskaffenhet nymil
B{forkfors‘skjutsstation| Umfors . .. .. .. . .. 1,9
axnäs+—.+>; d y / 2,0
Umfors skjutsstation .! Strimasunds fjällstuga 1,9
Björkfors ; /.. ;; —2 1,9
Strimasunds _ skjuts—| Umbugten i Norge . 2,8
station _. . . .. . . .. Uimfors ......;. .+... 1,9
Sorsele gästgiveri . ./Blattniksele*) .. .. .. 23
Örträsks gästgiveri . . | Bjurkolm .; .. — . .. 2,0
Vänjaurbäck*) . . ... . 3,7
Astcle ..:.| Torysi0*®) ‘~.;..".... 2 7
Gigsele*) .. .. . /... 2s
Siksjö skjutsstation . | Åsele __ _. . . .. .: ! 3,2
i Ledningsmark .. . .. .. 2,6
Vilhelmina géistgiveri: Tresund.. s .....:‘,...;,
Dalas|0*)} .. . . .. . — 1,4
Tresunds _ skjutssta—
Hon . Vilhelmina .. . .. . . :, 34
Bergvattnets _ gästgi—
; . .. . .;. + 135 Otmsj$$). . .. . . (; 3,0
Risbhäcks gästgiveri. .| Långsele*) .. . .. . . 2,4

Av dessa skjutsanstalter skola samtliga gästgiverier uppehållas under
hela året, därvid skjutsningen må utgöras med motorfordon och skall för så—
dant ändamål vid varje gästgiveri finnas att tillgå en automobil för varje dygn
att inställas inom en halv timme efter anfordran. Av övriga skjutsanstalter
skola de, som äro belägna inom länets lappmarker, uppehållas under tiden
från och med den 15 oktober till och med den 15 maj och de, som äro belägna
inom den övriga delen av länet uppehållas under tiden fran och med den 1
november till och med den 1 maj.

Skjuts utgöres i allmänhet från och till skjutsanstalt, dock skall skjuts
lämnas även från eller till annat ställe, dit farbar väg finnes, under förutsätt—
ning att den skjutsande icke därigenom kommer att färdas längre väg, än som

Å de med *) betecknade platserna är skjutsanstalt icke inrättad.