OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:r 41 — 1931

Upplases i Nordmalings sockens kyrka.

N:r 41. Andrad lydelse av gällande stadga for bedrivande av fiske med
storryssja inom Västerbottens län.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts befallnings—
havande funnit skäligt förordna att 2 § i stadgan for bedrivande av fiske med
storryssja inom Västerbottens län skall hava följande ändrade lydelse :

”Storryssja må icke utsättas så, att fiskens gång från eller till i havet ut—
fallande vattendrag hindras eller försvåras, och vare fördenskull utsättande
av sådan redskap alldeles förbjuden :

1:0) i älv, å eller dess utloppsvik;

2:0) _ innanför linjer, som tänkas dragna dels fran Kylörns sydöstra udde
över nordliga udden av Hamnskär till motliggande fastland, dels fran sodra
udden av Stomskär tvärs över vattnet till Långarsudden samt från sydvästra
udden av Flakaskär till nordvästra udden av Tarv och dels från kajen på
södra sidan av Skelleftehamn till yttre ändan av vågbrytaren vid Örviken;
dock må strömmingsryssja icke utsättas innanför en linje, dragen från östli—
gaste udden på Skellefteånäset till Buröns sydligaste udde;

3:0) — inom ett avstånd av 1,000 meter från en linje, tänkt dragen mellan
de uddar, som begränsa mynningen eller mynningarna av de älvar och storre
åar, i vilka lax, laxöring eller sik uppvandra;

4:0) — inom ett avstand av 300 meter från mynningen av övriga åar, som
utfalla vid kusten."

Umeå i landskansliet den 23 februari 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman,

UmeA 1931 —Larsson & C:os Tryckeri