OCR Output

2 1931 den 11 februari. N:ris 36—39

Ovan omförmälda personer skola, darest de anträffas och de dem ådömda
straffen icke, jämlikt 5 kap. 20 $ strafflagen, förfallit samt laga hinder i öv—
rigt icke möter, skyndsamt befordras till straffens undergående.

Utslagen kunna erhållas genom landskansliet i Härnösand.

Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av förestående efter—
lysningar noggrant fullgöra vad dem lagligen åligger.

N:r 38. Entledigande fran befattning sasom dansk vicekonsul i Skel—
lefteå.

Enligt meddelande fran Kungl. Utrikesdepartementet har i not från dan—
ska beskickningen den 31 januari 1931 upplysts att vicekonsuln J. A. Stenberg
beviljats begärt entledigande från befattningen såsom dansk vicekonsul i Skel—
lefteå.

N:r 39. Aterkallad efterlysning.

Den i Kungl. Maj:ts Befallningshavandes allmänna kungörelser för den
5 november 1930, n:r 222, Ser. A, landskansliet intagna efterlysning av An—
ton Ellersjö återkallas härigenom, sedan Filersjö numera anträffats och börjat
undergå det honom ådömda straffet.

Umeå i landskansliet den 11 februari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 —Larsson & C:os Tryckeri