OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS LILE T
SERIEN A N:ris 36—39 — 1931

N:r 36. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstads län ef—
terlyses :

1) lantbrukaren Gustaf Jönsson Bodelsson från Vankiva, vilken genom
Kungl. Maj:ts utslag den 4 februari 1920 dömts att för första resan stöld un—
dergå straffarbete i två månader;

2) direktören Jöns Nilsson från Kristianstad, vilken genom rådhusrät—
tens i Kristianstad utslag den 28 oktober 1926 dömts att för vårdslöshet mot
borgenärer undergå fängelse i fyra månader;

3) tyske undersåten forstmästaren Konrad Ludvig Goerke från Tyka—
torp i Glimåkra socken, vilken genom Kungl. hovrättens över Skåne och Ble—
kinge utslag den 19 oktober 1928 dömts att för misshandel undergå fängelse
i sex månader, dock med avdrag av en månad för häktningstiden.

Utslaget förvaras å landskansliet i Kristianstad.

N:r 37. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands län
efterlyses :

1) Tyske undersåten, sjökaptenen Karsten Mewes från Finchenwerder
vid Hamburg, Tyskland, född den 16 mars 1890, vilken genom Kungl. Maj:ts
utslag den 21 april 1927 dömts såsom för olovlig införsel av spritdrycker att
undergå fängelse i två månader. (Se P. U. N:r 140 A 2—1927).

2) Danske undersåten Mogens Christian Bonalt från Gensing, Danmark,
och bosatt i Schiffbeck vid Hamburg, Komburgstrasse 3, Tyskland, född den
12 juni 1878, vilken genom Kungl. Maj:ts utslag den 21 april 1927 dömts så—
som för olovlig införsel av spritdrycker att undergå fängelse i två månader.
(Se P. U. N:r 140 A 2—1927).

3) IP. U. N:r 240 A 4—1930 senast efterlyste f. handlanden Karl Edvin
Nord från Nordmalings socken, vilken genom rådstuvurättens i Örnsköldsvik
laza kraftvunna utslag den 22 juli 1929 blivit dömd att for uppsåtlig forsking—
riig av annans gods undergå fängelse i tre månader.

Nord, som är född den 11 juli 1892 i Umeå landsförsamling, beskrives år
1923 vara 1,72 m. lång och klent byggd med långt smalt ansikte, mörkblont
har, slitrakad, lågt sittande raka ögonbryn, blå ögon, liten mun, tunna läppar,
löständer i överkäken samt med ett 6 cm. långt ärr efter operation bakom
vänstra örat,