OCR Output

vASTERBOTTENS LANS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN A N:r 35 — 1931

N:r 35. Bestämmelser rörande skyltar å trafikbilar m. m.

Till allmän kännedom kungöres att Kungl. Maj:ts Befallningshavande
med stöd av 27 $, 6 mom. Motorfordonsförordningen den 20 juni 1930 funnit
skäligt föreskriva, att å automobil, som inom länet användes i yrkesmässig
trafik, skall å utifrån väl synlig plats finnas anbragt en särskild skylt, uppta—
gande ordet ”Trafikbil”' i bokstäver med 5 centimeters höjd.

Tillika erinras om att innehavare av tillstånd till yrkesmässig trafik med
automobil är skyldig att till myndighet, som meddelat tillståndet, göra anmä—
lan om varje förare, som tjänstgör i. trafiken. Anmälan, innehållande uppgift
om numret å förarens trafikkort, skall ske inom fyra dagar efter det tjänstgö—
ringen tagit sin början. Sådan anmälningsskyldighet skall ock fullgöras efter
det tjänstgöringen upphört.

Vidare erinras om att å lastvagn, även om densamma icke användes i yr—
kesmässig trafik, skall å utifrån väl synlig plats tydligt utmärkas automobilens
tjänstevikt och maximilast.

Umeå i landskansliet den 7 februari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar :

Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri