OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A N S L iE T
SERIEN A. N:r 33, 34 — 1931

N:r 33. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Värmlands län efter—
lyses :

Selma Katarina Elfstrand fran Rorsvik, Ostra Fågelsviks socken, vilken
genom Kungl. Maj:ts utslag den 11 februari 1926 domts att for forsta resan
stöld hållas till straffarbete i fyra månader.

Utslaget förvaras å landskansliet i Karlstad.

Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av förestående efter—
lysning noggrant fuligöra vad dem lagligen åligger.

N:r 34. Handledning för motorfordonsförare.

Enligt föreskrift i nådiga cirkuläret den 22 augusti 1930 har Kungl.
Maj:ts Befallningshavande att tillhandahålla samtliga körkortsinnehavare
handledning för motorfordonsförare med flera, utgiven av centralförbundet
för nykterhetsundervisning under benämningen ”Alkohol och trafiksäkerhet”.,
För sådant ändamål har Kungl. Maj:ts Befallningshavande till polismyndig—
heterna i orterna överlämnat erforderligt antal exemplar av sagda handled—
ning, och äga de körkortsinnehavare, vilka icke äro ägare av motorfordon
eller innehava vederborligt tillstånd att utöva yrkesmässig automobiltrafik,
att före den 1 juli 1931 hos polismyndigheten i orten avhämta handledningen
mot avstämpling eller anteckning å körkortet.

Umeå i landskansliet den 5 februari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar :

Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1931 —Larsson & C:os Tryckeri