OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN A. N:r 31, 32 — 1931

N:r 31. Godkända vägföretag.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande har den 28 januari 1931 godkant de
företag, som avse :

1. anläggning av väg från Överklintens by till Nysätra sockengräns vid
Söderbäck beträffande delen mellan Kvarnrodjningen och Nysätra socken—
gjrräns i Bygdeå sockens väghållningsdistrikt,

2. anläggning av väg från Floda i Sävars socken till Andersfors i Bur—
träsks socken beträffande delen mellan Lidsjön och Tällberget i Burträsks
sockens väghållningsdistrikt,

3. a) utförande av Overbyggnad till bro över Kåge älv vid Stavaträsk,
ingaende i anläggning av den mellan Stavaträsk och km. 6/300 belägna de—
len av enklare vag Stavatrask—Stryckfors,samt

b) anläggning av den mellan km. 6/300 och km. 10/000 i närheten av
Degertrask belägna delen av enklare väg Stavaträsk—Stryckfors, båda före—
tagen i Jörns socken, Skellefteå tingslags väghållningsdistrikt,

4. anlaggning av väg från Akerback till Sävars kyrkoby i Sävars socken
beträffande delen mellan Grundbäck och Storliden inom Umeå tingslags väg—
hållningsdistrikt, samt

5. anläggning av väg Mosjö—Hjoggsjö—Vännäs järnvägsstation be—
träffande delen mellan Mosjö och Hjoggsjö inom Umeå tingslags väghållnings—
distrikt.

N:r 32. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västmanlands län ef—
terlyses :

Musikern Einar Georg Sandberg, vilken genom rådhusrättens i Västerås
utslag den 18 december 1930 jämlikt 14 kap. 13 & strafflagen, jämfört med
11 kap. 15 § samma lag, för å allmän plats förövad misshandel dömts att
böta tvåhundra kronor samt för likaledes å allmän plats förövad misshandel
ådömts fängelse en månad eller sålunda i en bot fängelse en månad tretton
dagar, torde efterspanas och, därest han anträffas, befordras till undergående
av straffet.

Utslaget förvaras å landskansliet i Västerås.