OCR Output

2 1931 den 31 januari. N:ris 27—30
N:r 29. Allmän efterlysning.

Agenten Vilhelm Holmberg från Vilhelmina, född den 12 juli 1898 i Säbrå
församling, Västernorrlands län, vilken av Vilhelmina tingslags häradsrätt den
17 november 1930 dömts att för förskingring hållas i fängelse en månad,
torde efterspanas och befordras till undergående av straffet.

Krono— och stadsbetjänte i länet anmodas att i anledning av förestående
efterlysning noggrant fullgöra vad dem lagligen åligger.

N:r 30. Överförmyndarnas inom Malå och Norsjö tingslag mottagnings—
tider.

Författningsenligt kungöres härmed, att överförmyndarna inom Malå och
Norsjö tingslag träffas å följande tider och orter under år 1931.

Överförmyndaren i Norsjö socken Jonas Sjöberg i Norsjö träffas i sin bo—
stad (rikstel. 32) sista mandagen i varje månad kl. 9—11,30 fm. förutom un—
der februari månad, då han även träffas varje lördag kl. 3—6 em.;

Överförmyndaren i Malå socken Fritz Lindqvist i Malåträsk träffas i sin
bostad de två första lördagarna i februari månad samt sista lördagen i varje
annan månad.

Umeå i landskansliet den 31 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 —Larsson & C:os Tryckeri