OCR Output

VÄÅÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN A. N:ris 27—30 — 1931

Upplases i Hörnefors sockens kyrka.
N:r 27. Fridlysning av elektriska ledningar.

Genom nadig resolution den 30 december 1930 har Kungl. Maj:t medde—
lat Umeå stads elektricitetsverk eller dess rättsinnehavare tillstånd att under
förlbehåll av enskild ratt med anslutning till Umeå stads elektriska kraftled—
ninigsnat dels framdraga en hogspanningsledning till en transformatorstation
vid! Stöcksjö by i Umeå socken och densamma nyttja till den 15 april 1950, dels
ock tillsvidare intill dess annorlunda varder förordnat hava till anläggningen
hörande lågspänningsledningar, vilka föra växelström med en spänning icke
vässentligt överstigande 220 volt till jord, framdragna inom område för allmän
vag under iakttagande av foreskrifterna i gallande forfattningar om elektriska
anläggningar, ävensom förordnat, att ifrågavarande högspännings— och lag—
spänningsledningar skola åtnjuta samma skydd, som jämlikt 19 kap. 13 och
22 $$ strafflagen tillkommer statens elektriska ledning for belysning, för upp—
värmning eller för överföring av drivkraft, vilket till vederbörandes kännedom
och efterrättelse härigenom kungöres.

Uppläses i Hörnefors sockens kyrka.
N:r 28. Fridlysning av elektriska ledningar.

Genom nådig resolution den 30 december 1930 har Kungl. Maj:t medde—
lat Hornefors sockens norra distributionsforening u. p. a. eller dess rattsinne—
havare tillstand att under förbehåll av enskild ratt med anslutning till for—
eningens den 28 januari 1927 koncessionerade elektriska högspänningsledning
mellan Sörmjöle och i Hörnefors socken dels framdraga en högspän—
ningsledning fran Aheden till Norrmjöle i nämnda socken och densamma nytt—
ja till den 28 januari 1967, dels ock tillsvidare intill dess annorlunda varder
förordnat hava till anläggningen hörande lågspänningsledningar, vilka föra
vaxelstrom med en spänning icke väsentligt överstigande 220 volt till jord,
framdragna inom område för allmän väg under iakttagande av foreskrifterna
i gällande författningar om elektriska anläggningar, ävensom förordnat, att
ifrågavarande högspännings— och lågspänningsledningar skola åtnjuta samma
skydd, som jämlikt 19 kap. 13 och 22 $$ strafflagen tillkommer statens elek—
triska ledning för belysning, för uppvärmning eller för överföring av drivkraft,
vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.