OCR Output

VASTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND S K A NS L IE T
SERIEN A. N:r 26 — 1931

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:r 26. Sammanträde i flottledsärende.

Sedan på därom av Gideå och Husums älvars flottningsförening gjord
framställning Kungl. Maj:ts Befallningshavande genom resolution den 28
september 1923 förordnat flottningschefen Robert Carlsson i Umeå, att jäm—
likt 2 och 7 $$ i flottningslagen den 30 december 1880 förrätta syn i och för
sänkning av Aspseleforsen i Gideå älv, och sådan syn numera blivit verk—
ställd,samt protokoil däröver hit inkommit, har Kunghk Maj:ts Befallningsha—
vande jamlikt 5 § i nämnda stadga utsatt sammanträde i ärendet att hållas
infor Kungl. Maj:ts Befallningshavande å Länsstyrelsens sessionssal härstä—
des tisdagen den 3 nästkommande mars kl. 11 fm., då strand—, bro—, fiske— och
vattenverksägare, jämte övriga, vilkas rätt kan vara av frågan beroende, äga
att sig inställa för att i ärendet höras, om de så akta nödigt.

Handlingarna hållas under tiden här å landskansliet tillgängliga för dem,
som önska av desamma taga del.

Umeå i landskansliet den 29 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1931 —Larsson & C:os Tryckeri