OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND SK A N S LIE T
SERIEN:A;,N:ris 23—25: — 1931

N:r 23. Personer, förordnade att verkställa växelprotester.

Författningsenligt kungöres härmed, att nedannämnda personer innehava

Kungl. Maj:ts Befallningshavandes förordnande att vid förfall för vederbö—

r

jea derk k hok h a Jee e Jebe

de k . hnsd n hnsd e n jea dea

jea jea jek a

w «

ande landsfiskaler verkställa växelprotester, nämligen :

Nordmaling: postmästaren Bror Ivar Lund,

Asele: bankkamreraren A. Kant,

Robertsfors: förvaltaren Viktor Hörnström,

Degerfors: bankkamreraren Bertil Scherdin,

Burtrask: bankkamreraren Gustaf Edvin Bostrom,

Lovanger: bankkamreraren Folke Bredberg,

Nysätra: kassören Fredrik Wiklund och vid forfall for denne bankkamrera—
ren J. A. Lindmark,

Jorn: bankkamreraren Einar Thorsen,

Dorotea: speditören Olof Ostman,

Byske: flottningschefen Ernst Johansson,

Norsjö: skogsinspektoren Ludvig Lidstrom,

Holmsund: förste polismannen Alfons Björklund,

Vilhelmina: banktjänstemannen C. Rundqvist,

Bureå: kassören A. E. Öqvist och vid förfall för denne fjärdingsmannen
K. A. Johansson,

Sorsele: handlanden Otto Karlsson,

Stensele: järnhandlanden J. Gottfrid Sjöberg,

Bjurholm: kassören Axel Johnson,

Nyåker: distriktspolisen Olof Gotthard Grundström och vid förfall för denne
stationsmästaren Karl Danielsson,

Lycksele: bankkamreraren Otto Nicodemus Jacobsson vid förfall för lands—
fiskalen i Lycksele södra distrikt.

Uppläses i Jörns sockens kyrka.

N:r 24. — Mjältbrand.

Sedan distriktsveterinären C. H. Lexner verkstallt slutlig besiktning och

desinfektion å hemmansägaren Hugo Bohmans gård i Storträsk, Jörns socken,
vilken på grund av inträffad mjältbrand förklarats smittad av nämnda sjuk—
dom, har Kung!. Maj:ts Befallningshavande funnit skäligt förklara nämnda
gård fri från smitta av mjältbrand.