OCR Output

VASTERBOTTENS LANS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND SK A N S LIE T
SERIEN A. N:r 20 — 1931

N:r 20. Valbara personer till ledamöter i expropriationsnämnder i länet.

Jämlikt stadgandet i 2 $ i lagen om expropriation den 12 maj 1917 kun—
göres härmed, att Kungl. Maj:ts Befallningshavande för tiden fran och med
den 1 januari 1931 till och med den 31 december 1933 förordnat landstings—
mannen Carl Lindmark, Drängsmarkby, att vara ordförande och agronomen
Adolf Granström, Umeå, att vara ersättare för ordföranden i expropriations—
nämnder inom länet ävensom att följande personer enligt 23 & i ovannämnda
lag äro utsedda att vara valbara till ledamöter i expropriationsnämnder :

Av landstinget utsedda ledamöter :
valda för åren 1931—1933.

Hemmansägaren J. P. Johansson, Strand, Spöland,
Hemmansägaren Ad. Fredriksson, Näsland, Bjurholm,
Handlanden Konrad Eriksson, Lavsjön,

Landstingsmannen Aug. Grönlund, Kristineberg, Vilhelmina,
Landstingsmannen P. J. Södermark, Bodan, Hökmarksby,
Riksdagsmannen Nils Gabrielsson, Teg, Umeå,
Kommunalnamndsordf. N. J. Fahlgren, Ersmark,
Kommunalnämndsordf. Joh. Strömberg, Grisbacka, Umeå.

valda för åren 1930—1932 :

Lantbrukaren E. Eriksson, Böle, Umeå,
Riksdagsmannen Ewert Jonsson, Lycksele,

f. Riksdagsmannen Olof Jonsson, Gumboda,
Hemmansägaren P. J. Lundström, Fahlmark,
Riksdagsmannen J. B. Viklund, Byske,
Riksdagsmannen Ad. Wiklund, Brattfors, Öreälv,
Landstingsmannen Carl Lindmark, Drängsmarkby,
Namndemannen Joh. Johansson, Vindeln.

valda för åren 1929—1931:

Hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar,

Hemmansägaren F. A. Salomonsson, Älgsjöås,
Landstingsmannen F. E. Holmner, Gunnarn,
Hemmansägaren Joh. Renström, Renbergsvattnet Burtrask
Byggmästaren Nic. Lundström, Skellefteå,

Agronomen O. E. Sundin, Umeå