OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:r 18—19 — 1931

N:r 18. Överförmyndarna inom Västerbottens mellersta domsaga.

Forfattningsenligt kungöres, att överförmyndarna inom Västerbottens
mellersta domsaga kunna av allmänheten träffas uti tjänsteangelägenheter å
medannämnda ställen och tider, nämligen :

Overformyndaren i Lovangers distrikt, folkskolläraren Arvid Lundmark,
uti sin bostad i Lovangers kyrkostad under tiden 14 januari—15 februari helg—
fria måndagar, onsdagar, fredagar och lördagar kl. 3—6 em. samt under den
Öövriga delen av året helgfria onsdagar kl. 3—5 em.

Overformyndaren i Nysatra distrikt, haradsdomaren A. A. Andersson uti
sin bostad i Flarken första och tredje helgfria torsdagen i varje månad klockan
9—11 förmiddagen.

Overformyndaren i Bygdea sockens norra distrikt, överläraren Albert
Westerlund, uti sin bostad i Robertsfors under tiden 7 januari—28 februari
helgfria dagar klockan 10 formiddagen—3 eftermiddagen samt under den öv—
riga delen av Aret helgfria onsdagar klockan 10 förmiddagen—12 på dagen.
I övrigt efter överenskommelse per telefon (Robertsfors n:r 29).

Överförmyndaren i Bygdeå sockens sodra distrikt, kantorn G. A. Lund—
kvist uti sin bostad i Skinnarbyn helgfria måndagar klockan 4—5 eftermidda—
gen.

Överförmyndaren i Burträsks distrikt, nämndemannen Johan Renström å
kommunalkontoret i Gammelbyn under tiden 9 januari—14 februari helgfria
fredagar och lördagar klockan 12 middagen—4 eftermiddagen samt under den
övriga delen av året första helgfria lördagen i varje manad klockan 12 midd.
—3 eftermiddagen. I övrigt efter överenskommelse i överförmyndarens bostad
i Renbergsvattnet.

pommpam en era va . ana er merrmen me em en = ue m

2493 2 * S lg "x!—-’:z"s:j:;,r‘. i
N:r 19. Erkannande av finska vicekonsuler i Umeå och Skellefteå.

Till allmän kännedom kungores, att Kungl. Maj:t den 14 januari 1931 be—
hagat erkänna bankdirektören Gotthard Birger Salén och direktören Karl
Edvard Lundström såsom finska vice konsuler den förre i Umeå, den senare i
Skellefteå med tillförsäkrande av det skydd samt de fri— och rättigheter, som
tillkomma främmande länders konsulattjänstemän i Sverige.

Umeå i landskansliet den 21 januari 1931.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri